طراحی یک آنتن آرایهای هوشمند با قابلیت تنظیم زاویه کجی دلخواه برای کار در شبکه های نسل سوم (WCDMA)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مهندسی مخابرات میدان دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در این مقاله طراحی یک آنتن آرایهای هوشمند با زاویه کجی دلخواه و حذف اثر تداخل بهمنظور بهکارگیری در شبکه نسل سوم تلفن همراه ارائه شده است. در سیستم های مخابرات سلولی نسل سوم با توجه به اهمیت کنترل تداخل، افزایش سطح توان دریافتی و ارسالی به کاربر اصلی جهت بهبود در کیفیت و سرعت انجام فرایند بهینهسازی شبکه سلولی، داشتن آنتنی که بتوان با یک روش هوشمند و برنامه پذیر زاویه تیلت آنرا تغییر داد، بسیار مطلوب است. در طرح آنتن آرایهای ارائه شده، از یک المان آنتن دوقطبی استفاده شده است که بهره آن با استفاده از یک بازتابنده افزایش یافته است. روش ارائه شده برای شکلدهی بیم دیجیتال، امکان ایجاد پترن تشعشعی با زوایه کجی دلخواه و حذف اثر تداخل را به دست میدهد. نتایج ارائه شده برای ایجاد کجی در زوایای مختلف و حذف تداخل در زوایای دلخواه، نشان دهنده توانایی، انعطاف و مزیت آنتن پیشنهادی در مقایسه با آنتنهای ارائه شده در مراجع میباشند.

کلیدواژه‌ها


[1]  I. Forkel, et al, “The effect of electrical and mechanical
antenna  down-tilting  in  UMTS  networks,”  3G  Mobile
Communication Technologies, 2002. Third International
Conference on (Conf. Publ. no. 489), IET, 2002. ##
[2]  T.  Isotalo,  J.  Niemelä,  and  J.  Lempiäinen,  “Electrical
antenna downtilt in UMTS network,” In Proceedings of
European  Wireless  Conference,  pp.  265-271,  2004.
International Conference on 3G Mobile Communication
Technologies, pp. 86 – 90, 2002.  ##
[3]  C.  Beckman  and  B.  Lindmark,  “The  evolution  of  base
station  antennas  for  mobile  communications,”
Electromagnetics  in  Advanced  Applications,  2007.  
ICEAA 2007, International Conference on IEEE, 2007. ##
[4]  L. Thiele, et al, “Modeling of 3D field patterns of down-tilted  antennas  and  their  impact  on  cellular  systems,”
International ITG Workshop on Smart  Antennas (WSA
2009), 2009. ##
[5]  D.  Susmita,  “Smart  antenna  design  for  wireless
communication  using  adaptive  beam-forming
approach,”  TENCON  2008-2008  IEEE  Region  10
Conference IEEE, 2008. ##
[6]  R. Razavi, “Self-optimisation of antenna beam tilting in
lte  networks,”  Vehicular  Technology  Conference  (VTC
Spring), 2012 IEEE 75th. IEEE, 2012. ##
[7]  J.  Rumold  and  M.  Gottl,  “Dual  Polarized  Adaptive
Antenna  Arrays  for  Mobile  Communication  Systems,”
ITG FACHBERICHT, pp. 319-322, 2003. ##
[8]  R.  Wonil,  et  al,  “Millimeter-wave  beamforming  as  an
enabling  technology  for  5G  cellular  communications:
theoretical  feasibility  and  prototype  results,”
Communications  Magazine,  IEEE  52.2,  pp.  106-113,
2014. ##
[9]  Y.  Alfadhl,  et  al,  “Design  and  Testing  of  a  Compact
Semi-Smart'  Base  Station  Antenna  in  Cellular
Networks,”  Antenna  Technology:  Small  and  Smart  
Antennas  Metamaterials  and  Applications,  2007.
IWAT'07. International Workshop on IEEE, 2007. ##
[10]  M.  Wang,  et  al,  “Design  and  simulation  of  dipole  and
cable-FED  network  of  TD-SCDMA  smart  antenna,”
Communications  and  Mobile  Computing,  2009.
CMC'09.  WRI  International  Conference  on.  vol.  1,
IEEE, 2009. ##
[11]  C.  A.  Balanis,  “Antenna  theory:  analysis  and  design,”
John Wiley & Sons, vol. 1, 2005. ##
[12]  B.  G.  Frank,  “Smart  antennas  for  wireless
communications with MATLAB,” McGraw-Hill, 2005##