دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 21، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-134 
1. طراحی بهینه یک ژنراتور القایی دو سو تغذیه 250 کیلوواتی

صفحه 1-7

علی ایزانلو؛ سید احسان عبداللهی؛ سید اصغر غلامیان


5. ناپایداری مدی در تقویت‌کننده فیبر ایتربیومی DOR:20.1001.1.26455153.1399.8.2.5.7

صفحه 33-43

امیر سپهوند؛ مریم کریمی؛ کاظم جمشیدی قلعه؛ مهدی امنیت طلب امنیت طلب؛ آذین شوهانی


10. بررسی اثر مفصل بر میدان‌های مغناطیسی اطراف کابل‌های برق زیرزمینی DOR:20.1001.1.26455153.1399.8.2.10.2

صفحه 89-96

مهرداد فرودی جهرمی؛ محمدحسین استوارزاده؛ روح الامین زینلی داورانی