درباره نشریه

نشریه علمی-پژوهشی «الکترومغناطیس  کاربردی»،براساس نامه شماره 3/225579 از وزارت علوم تحقیقات و فناوری در تاریخ 91/11/29 و همچنین پروانه انتشار به شماره ثبت 92/20498 مورخ 92/08/05  از سوی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از  پاییز 1392  توسط دانشکده و پژوهشکده جنگ الکترونیک و دفاع سایبری دانشگاه جامع امام حسین(ع) منتشر می شود. 

دو فصلنامه "الکترومغناطیس  کاربردی" به منظور فراهم نمودن فضایی علمی و ارتقا فرهنگ پژوهشی در سطح کشور همچنین تعمیق ترویج دانش و یافته های تحقیقاتی، توسعه دانش تولید شده در شعاع ملی و بین المللی تعریف می گردد. همکاری علمی بین محققان و صاحب نظران از جمله اهداف کلیدی در انتشار مجلات علمی می باشد، در همین راستا با توجه به بهره گیری از تجارب قبلی، در محورها ی زیر مبادرت به انتشار "  مجله علمی- پژوهشی الکترومغناطیس کاربردی" نموده است.

این نشریه با رعایت نکات بخش راهنمای نویسندگان، در حوزه های ذیل به صورت رایگان مقاله می پذیرد:

1- نظریه الکترومغناطیس

2-  منابع الکترومغناطیس

3-  آنتن- انتشار امواج

4-  ادوات و سیستم های الکترومغناطیسی

5-  سازگاری و تداخل الکترومغناطیسی

6-  اندازه گیری الکترومغناطیسی

7-  مواد الکترومغناطیسی

8-  الکترومغناطیس زیستی

9-  استانداردها

10- سایرکاربردها