درباره نشریه


فصلنامه الکترومغناطیس  کاربردی به منظور فراهم نمودن فضایی علمی و ارتقا فرهنگ پژوهشی در سطح کشور همچنین تعمیق ترویج دانش و یافته های تحقیقاتی، توسعه دانش تولید شده در شعاع ملی و بین المللی تعریف می گردد. همکاری علمی بین محققان و صاحب نظران از جمله اهداف کلیدی در انتشار مجلات علمی می باشد، در همین راستا با توجه به بهره گیری از تجارب قبلی، در محورها ی زیر مبادرت به انتشار "  مجله علمی- پژوهشی الکترومغناطیس کاربردی" نموده است.

 

  

1- نظریه الکترومغناطیس

2-  منابع الکترومغناطیس

3-  آنتن- انتشار امواج

4-  ادوات و سیستم های الکترومغناطیسی

5-  سازگاری و تداخل الکترومغناطیسی

6-  اندازه گیری الکترومغناطیسی

7-  مواد الکترومغناطیسی

8-  الکترومغناطیس زیستی

9-  استانداردها

10- سایرکاربردها