تماس با ما

 نشریه علمی "الکترومغناطیس کاربردی"

نشانی: تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، موقعیت امام محمد باقر(ع)، موقعیت مرکزی ، دایره نشریات،

تلفن 74188236       صندوق پستی: 187-  16585 
japem@ihu.ac.ir
 www.elemag.ihu.ac.ir

 


CAPTCHA Image