اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

یعقوب قانع قره باغ

استادیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

y_qaneihu.ac.ir

سردبیر

حسن مهدیان

فیزیک استاد، دانشگاه خوارزمی، البرز، ایران

mehdiantmu.ac.ir
0912 210 9327

جانشین سردبیر

علی ناصری

فیزیک دانشیار، دانشگاه جامع امام ئحسین(ع)، تهران، ایران

anaseriihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه پیشین

مجید اخوت

مخابرات میدان دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

mokhovvatihu.ac.ir

مدیر اجرایی

مهندس عزیزاله طبرزدی

شیمی مدیر اجرایی نشریات حوزه علوم و مهندسی

tabarzadiazizgmail.com

کارشناس نشریه

مهندس سیداحمدمیرلوی موسوی

ارشد اقتصادکشاورزی کارشناس نشریه علمی- پژوهشی رادار

japemihu.ac.ir
02174189191

اعضای هیات تحریریه

محمد تقی بطحایی

برق و قدرت استاد- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

bathaeeeetd.kntu.ac.ir

احمد چلداوی

مخابرات میدان استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

cheldaviiust.ac.ir

محمد خلج حسینی

مخابرات میدان استاد، دانشگاه علم صنعت ایران، تهران، ایران

khalajaiust.ac.ir

محمدمهدی دانایی

مخابرات دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

mmahmadi40gmail.com

جلیل راشد محصل

مخابرات استاد، گروه مخابرات، دانشکده برق، دانشگاه تهران،تهران، ایران

jrashedut.ac.ir

امیراحمد شیشه گر

مخابرات استاد، گروه مخابرات، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی شریف،تهران، ایران

shishegarsharif.edu

اصغر کشتکار

مخابرات استاد،گروه مخابرات، دانشکده برق، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)،تهران، ایران

akeshtkarikiu.ac.ir

محمود کمره ای

مخابرات استاد،گروه مخابرات، دانشکده برق، دانشگاه تهران، تهران، ایران

kamareiut.ac.ir

کاوه نیایش

برق و قدرت دانشیار،گروه برق قدرت، دانشکده برق، دانشگاه تهران،تهران، ایران

kniayeshut.ac.ir