404
162
193
48
40
   

  اطلاعات نشریه


 سال آغاز انتشار: 1391
اعتبار و رتبه علمی نشریه: علمی - پژوهشی با رتبه (ب)

حوزه  تخصصی: الکترو مغناطیس
نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی، ترویجی و مروری
وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
تناوب انتشار: دوفصلنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
زمان داوری:  سه تا شش ماه
ایمیل نشریه:  japem@ihu.ac.ir
هزینه ارسال و چاپ مقالات: رایگان
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: 
دسترسی باز و دریافت رایگان

این بستر صرفا برای دریافت مقالات با طبقه‌بندی عادی می‌باشد و از بارگذاری مقالات دارای طبقه‌بندی خودداری گردد

Creative Commons License

این نشریه با رعایت نکات بخش راهنمای نویسندگان، در حوزه های ذیل به صورت رایگان مقاله می پذیرد:

1- نظریه الکترومغناطیس/ 2-  منابع الکترومغناطیس/ 3-  آنتن- انتشار امواج/ 4-  ادوات و سیستم های الکترومغناطیسی/ 5-  سازگاری و تداخل الکترومغناطیسی/ 6-  اندازه گیری الکترومغناطیسی/ 7-  مواد الکترومغناطیسی/ 8-  الکترومغناطیس زیستی/ 9-  استانداردها/ 10- سایرکاربردها

نکات:

  • از نویسندگان محترم خواهشمند است جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند
  • این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.
  • ارسال گزارش سامانه همانندجو نیز در زمان ارسال مقاله ضروری می‌باشد. (لینک راهنمای سامانه همانندجو)
  • همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله فرم تعهد و تعارض منافع موجود در قسمت راهنمای نویسندگان توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود. 
  • فرم مشخصات نویسندگان را نیز از اینجا دریافت نمایید.
شماره جاری: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 25، آبان 1401 (پاییز و زمستان 1401) 

ابر واژگان

نشریات مرتبط