اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

یعقوب قانع قره‌باغ

مخابرات استادیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

elmnet.ir/author/%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA
yqaneihu.ac.ir

سردبیر

حسن مهدیان

فیزیک استاد، دانشگاه خوارزمی، البرز، ایران

khu.ac.ir/cv/524/fa
mehdiantmu.ac.ir
+9821-86072780
0000-0001-9905-9771

h-index: 16  

جانشین سردبیر

حمیدرضا خدادادی

مخابرات دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

civilica.com/p/186176/
hkhdadiihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

سید محمدتقی بطحایی

برق - قدرت استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

cv.kntu.ac.ir/SeyedMohammadTaghiBathaee
bathaeeeetd.kntu.ac.ir
0000-0002-6131-0219

h-index: 17  

احمد چلداوی

مخابرات میدان استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

www.iust.ac.ir/content/42497/Dr.-Cheldavi
cheldaviiust.ac.ir
+9821-73225700
0000-0002-5367-4178

h-index: 15  

محمد خلج امیرحسینی

مخابرات میدان استاد، دانشگاه علم صنعت ایران، تهران، ایران

www.iust.ac.ir/content/42499/Dr.-Khalaj-Amirhosseini
khalajaiust.ac.ir
+982173225632
0000-0003-1298-6105

h-index: 21  

علی ناصری

برق استاد، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

civilica.com/p/184446/
anaseriihu.ac.ir

محمدمهدی دانایی

مخابرات دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

mmahmadi40gmail.com

جلیل راشد محصل

مخابرات استاد، گروه مخابرات، دانشکده برق، دانشگاه تهران،تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~jrashed
jrashedut.ac.ir
+982182084208
0000-0002-3428-7893

h-index: 20  

امیراحمد شیشه گر

مخابرات استاد، گروه مخابرات، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی شریف،تهران، ایران

ee.sharif.edu/~shishegar/
shishegarsharif.edu
0000-0001-9595-6926

h-index: 13  

اصغر کشتکار

مخابرات استاد،گروه مخابرات، دانشکده برق، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)،تهران، ایران

www.ikiu.ac.ir/members/?id=28&lang=0
akeshtkarikiu.ac.ir
+9828339012
0000-0001-9817-3046

h-index: 15  

محمود کمره ای

مخابرات - امواج استاد،گروه مخابرات، دانشکده برق، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~kamarei
kamareiut.ac.ir
+982182084354

h-index: 15  

کاوه نیایش

برق- قدرت دانشیار،گروه برق قدرت، دانشکده برق، دانشگاه تهران،تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~kniayesh
kniayeshut.ac.ir
+982182084373
0000-0002-9826-2820

h-index: 16  

رضا حق‌مرام

برق - قدرت دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

civilica.com/p/186166/
rhaghmrmihu.ac.ir

h-index: 6  

محمدحسین قزل‌ایاغ

برق - فیبر نوری دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

ghezelgmail.com

اعضای هیات تحریریه پیشین

مجید اخوت

مخابرات میدان دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

mokhovvatihu.ac.ir