اهداف و چشم انداز

محورهای فعالیت مجله:

 1- نظریه الکترومغناطیس

2-  منابع الکترومغناطیس

3-  آنتن- انتشار امواج

4-  ادوات و سیستم های الکترومغناطیسی

5-  سازگاری و تداخل الکترومغناطیسی

6-  اندازه گیری الکترومغناطیسی

7-  مواد الکترومغناطیسی

8-  الکترومغناطیس زیستی

9-  استانداردها

10- سایرکاربردها