اهداف و چشم انداز

نشریه الکترومغناطیس کاربردی یک نشریه علمی - پژوهشی است که به انتشار مقالات اصیل با استاندارد های فنی بالا و مرتبط با موضوعات حوزه الکترومغناطیس کاربردی اختصاص دارد. هدف اصلی از انتشار این نشریه، نشر آخرین دستاوردهای محققان در زمینه های تخصصی الکترومغناطیس کاربردی و ارزیابی نتایج به‌‌کارگیری آن‌ها می‌باشد.

سایر اهداف این مجله عبارتند از:

  • گسترش مرزهای دانش و فناوری در زمینه ی الکترومغناطیس.
  • برقراری ارتباط بین مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی منطقه‌ای؛
  • انتشار و انتقال یافته‌های علمی و فنی مراکز آموزشی و پژوهشی به‌ویژه یافته‌های اساتید، دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری و نیز دستاوردهای متخصصان صنایع گوناگون در زمینه موضوعات مجله؛
  •  ارتقای سطح علمی و فنی متخصصان جامعه؛

موضوعاتی که در این نشریه مورد پذیرش قرار می­گیرد شامل زمینه هایی زیر می­شود:

1-  نظریه الکترومغناطیس

 2- منابع الکترومغناطیس

3- آنتن- انتشار امواج

 4- ادوات و سیستم های الکترومغناطیسی

 5- سازگاری و تداخل الکترومغناطیسی

6- اندازه گیری الکترومغناطیسی

 7- مواد الکترومغناطیسی

 8- الکترومغناطیس زیستی

 9- استانداردها

 10- سایرکاربردها