داوران

لیست اعضای داوران نشریه در سال 1402

ردیف

نام

نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

لینک اشتراک در پایگاههای بینالمللی

1

صمد

تقی پور بروجنی

استاد، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

Publons

2

فاطمه

گران

استادیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

Publons

3

رامین

علی پور سرابی

استادیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

Publons

4

امیرعباس

شایگانی اکمل

استادیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران

Publons

5

محمد رضا

بسمی

دانشیار، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

 

6

سعید رضا

استادزاده

استادیار، دانشگاه اراک، اراک، ایران

Publons

7

مریم

علیان نژادی

استادیار، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

Publons

8

حسین

آذرین فر

استادیار، مجتمع آموزش عالی گناباد، گناباد، ایران

 

9

سید قدرت اله

سیف السادات

استاد، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

Publons

10

فرید

توتونچیان

دانشیار، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران، ایران

Publons

11

حامد

سقایی

استادیار، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

 

12

مهرداد

جعفر بلند

دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

 

13

توکل

پاکیزه

استادیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

 

14

سیدعلی

هاشمی طالخونچه

استادیار، دانشگاه فنی و حرفه ای، اصفهان، ایران

 

15

فاطمه

شهشهانی

دانشیار، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

 

16

سید حسین

محسنی ارمکی

استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

 

17

احمدرضا

اسکندری

استادیار، واحد شرق تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 

18

رضا

ذاکر

گروه مهندسی برق مخابرات - دانشکده فنی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز - ایران

 

19

سمیه

زارع استادیار،پژوهشکده فوتونیک و فناوری های کوانتومی  

20

لیلا

رجایی استادیار،دانشگاه قم-دانشکده علوم پایه- گروه فیزیک

 

  ابوالفضل بیجاری دانشیار،دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گروه الکترونیک  

 

---------------------------------------------------------------------------------------

لیست اعضای داوران نشریه در سال 1401

ردیف

نام

نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

لینک اشتراک در پایگاه‌های بین‌ا‌لمللی

1

حامد

سقایی

استادیار، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

 

2

مهرداد

جعفربلند

دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

 

3

صمد

تقی پور بروجنی

استاد، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

Publons

4

فاطمه

گران

استادیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

Publons

5

محمد ابراهیم

شفیعی

استادیار، مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی وزارت نفت، تهران، ایران

 

6

سید احمدرضا

افسری کاشانی

استادیار، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

 

7

مرتضی

کازرونی

استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

 

8

مریم

علیان نژادی

استادیار، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

Publons

9

سید محمد جواد

رضوی

دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

 

10

توکل

پاکیزه

استادیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

 

11

محمد

نوری زنور

استاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

12

حسین

آذرین فر

استادیار، مجتمع آموزش عالی گناباد، گناباد، ایران

 

13

سید قدرت اله

سیف السادات

استاد، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

Publons

14

فاطمه

شهشهانی

دانشیار، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

 

15

سید حسین

محسنی ارمکی

استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

 

16

احمدرضا

اسکندری

استادیار، واحد شرق تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 

17

فرید

توتونچیان

دانشیار، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران، ایران

Publons

18

مجید

آقابابائی

استادیار، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، نوشهر، ایران

 

19

رامین

علی پور سرابی

استادیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

Publons

20

امیرعباس

شایگانی اکمل

استادیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران

Publons

21

محمد رضا

بسمی

دانشیار، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

 

22

سعید رضا

استادزاده

استادیار، دانشگاه اراک، اراک، ایران

Publons

23

محمد

محمدیان

استادیار، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران

 

24

سیدعلی

هاشمی طالخونچه

استادیار، دانشگاه فنی و حرفه ای، اصفهان، ایران