ترکیب همبستگی فازی و فرکانسی در حسگر توری دینامیکی بریلوئن برای رسیدن به توان تفکیک فضایی در محدوده میلی‌متر در بیش از 17 کیلومتر از فیبر نوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1.استادیار گروه فوتونیک، دانشگاه امام حسین (ع)، 2. پژوهشگر بخش نجوم، پؤوهشگاه دانشهای بنیادی ----------------- 2. استادیار پژوهشگر، دانشکده

2 دانشجوی دکترا، دانشگاه امام حسین (ع )

چکیده

کاربردهای بسیار زیاد حسگرهای توزیعی فیبر نوری در صنایع مختلف منجر شده تا تلاش‌های زیادی برای بهبود خواص این حسگرها توسط محققان انجام شود. دقت تفکیک فضایی و طول سنجش ازجمله مهم‌ترین پارامترهای موجود در حسگرهای توزیعی فیبر نوری هستند که همواره مورد توجه مهندسان و کاربران این حسگرها بوده است. در بین این حسگرهای فیبری، حسگرهای بر مبنای پراکندگی رایلی به‌دلیل طول سنجش بسیار زیاد و حسگرهای بر مبنای پراکندگی بریلوئن به‌دلیل دقت فضایی بالا، هر یک طیف خاصی از کاربردها را پوشش می‌دهند. در میان حسگرهای بریلوئن، حسگر توری دینامیکی بریلوئن  (BDG) دارای بیشترین توان تفکیک فضایی است ولی کم بودن طول سنجش در این حسگر ازجمله معایب آن به حساب می‌آید. به همین دلیل تلاش برای افزایش طول سنجش در این حسگر یکی از اولویت‌ها برای محققانی است که در این زمینه مشغول مطالعه هستند. در این مقاله به کمک روشی جدید به نام ترکیب همبستگی فازی و فرکانسی، بیشترین طول سنجش در حسگر BDG برای دقت تفکیک فضایی در محدوده میلی‌متر شبیه‌سازی شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که می‌توان به کمک این حسگر به دقت تفکیک فضایی 9 میلی‌متر د در 7/17 کیلومتر از فیبر سنجش دست پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها


   [1]      Bao Xiaoyi and Liang Chen, “Recent progress in distributed fiber optic sensors,” sensors, vol. 12, no. 7, pp. 8601-8639, 2012.##
   [2]      A. Malakzadeh and M. Mansoursamaei, “Fiber Bragg Grating Optical Sensors a novel tool for rehabilitation and improve the movement disorders,” Third National Conference on Nervous Musculoskeletal Disorders, 2018. (In Persian)##
   [3]      A. Malakzadeh, M. Mansoursamaei, and S. Nouri Jouybari, “Distributional fiber optic sensors a new method to reduce damages caused by various disasters and incidents in Tehran's urban constructions,” Disaster prevention and management knowledge quarterly, vol. 7, no. 4, pp.       320-331, 2018. (In Persian)##
   [4]      M.  Karimi, “Analysis of photonic crystal fibers using finite difference frequency domain method,” Journal of Applied Electromagnetics, vol. 6, no. 2, pp. 33-42, 2019. (In Persian)##
   [5]      M. Mansoursamaei, J. Babagoli, A. Malakzadeh, and A. Bidokhti, “Use of fiber optic sensors to increase the security of the Strait of Hormuz against the passage of submarines,” The Second National Conference on New Marine Technologies, 2016. (In Persian)##
   [6]      A. Malakzadeh, R. Pashaie, and M. Mansoursamaei, “Gain and noise figure performance of an EDFA pumped at 980 nm or 1480 nm for DOFSs,” Optical and Quantum Electronics, vol. 52, no. 2, pp. 1-16, 2020.##
   [7]      A. Malakzadeh, R. Pashaie, and M. Mansoursamaei, “150 km φ-OTDR sensor based on erbium and Raman amplifiers,” Optical and Quantum Electronics, vol. 52, no. 6, pp. 1-8, 2020.##
   [8]      A. Malakzadeh, M. Didar, and M. Mansoursamaei, “SNR enhancement of a Raman distributed temperature sensor using partial window-based non local means method,” Optical and Quantum Electronics, vol. 53, no. 3, p. 147, 2021.##
   [9]      A. Malakzadeh, M. Didar, and M. Mansoursamaei, “Increasing the temperature resolution of fiber optic distribution sensors based on Raman scattering by digital image processing,” Seventh National Conference on the Defense of Modern Wars, 2017. (In Persian)##
[10]      A. Malakzadeh, M. Mansoursamaei, and R. Pashaie, “Fiber Bragg grating sensor’s passive defense applications to decrease vulnerability of dams, bridges and buildings,” Fifth National Conference on Defense Science and Engineering, 2019. (In Persian)##
[11]      A. Malakzadeh, M. Mansoursamaei, R. Pashaei, and M. Didar, “Fiber Bragg grating sensor as the most effective distributed optical fiber sensor in defense applications of civil structures,” Passive Defense Quarterly,vol. 10, no. 3, 2019. (In Persian)##
[12]      Bao Xiaoyi and Liang Chen, “Recent progress in Brillouin scattering based fiber sensors,” Sensors, vol. 11, no. 4, pp. 4152-4187, 2011.##
[13]      A. Denisov, M. A. Soto, and L. Thévenaz, “Going beyond 1000000 resolved points in a Brillouin distributed fiber sensor theoretical analysis and experimental demonstration,” Light: Science & Applications, vol. 5, no. 5, p. e16074, 2016.##
[14]      K. Y. Song, W. Zou, Z. He, and K. Hotate, “All-optical dynamic grating generation based on Brillouin scattering in polarization-maintaining fiber,” Opt. let, vol. 33, no. 9, pp. 926-928, 2008.##
[15]      Dong, Yongkang, et al., “Long-range and high-spatial-resolution distributed birefringence measurement of a polarization-maintaining fiber based on brillouin dynamic grating,” Journal of lightwave technology, vol. 31, no. 16, pp. 2681-2686, 2013.##
[16]      A. Denisov, “Brillouin dynamic gratings in optical fibres for distributed sensing and advanced optical signal processing,” PHD Thesis, EPFL, Oct. 2015.##
[17]      Li, Mengwen, et al, “True random coding for Brillouin optical correlation domain analysis,” OSA Continuum, vol. 2, no. 7, pp. 2234-2243, 2019.##
[18]      S. Chin, N. Primerov, and L. Thevenaz, “Sub-centimeter spatial resolution in distributed fiber sensing based on dynamic Brillouin grating in optical fibers,” IEEE Sensors Journal, vol. 12, no. 1, pp. 189-94, 2011.##
[19]      N. Primerov and L. Thévenaz, “Generation and application of dynamic gratings in optical fibers using stimulated Brillouin scattering,” PHD Thesis, EPFL, Fév. 2013.##
[20]      A. Malakzadeh, M. Mansoursamaei, and R. Pashaie, “A novel technique in BDG sensors: combination of phase and frequency correlation techniques,” Optical and Quantum Electronics, vol. 52, no. 9, pp. 1-10, 2020.##
[21]      S. N. Jouybari, H. Latifi, and F. Farahi, “Reflection spectrum analysis of stimulated Brillouin scattering dynamic grating,” Measurement Science and Technology, vol. 23, no. 8, p. 085203, 2012.##
[22]      Jouybari, S. Nouri, et al, “Spatial resolution enhancement for Brillouin optical time domain analysis distributed sensor by use of correlation peak,” Optical Measurement Systems for Industrial Inspection VI, vol. 7389, p. 73892T, International Society for Optics and Photonics, 2009.##
[23]      Zou, Weiwen, Zuyuan He, and Kazuo Hotate, “One-laser-based generation/detection of Brillouin dynamic grating and its application to distributed discrimination of strain and temperature,” Optics express, vol. 19, no. 3, pp.    2363-2370, 2011.##
[24]      R. K. Yamashita, Z. He, and K. Hotate, “Spatial resolution improvement based on intensity modulation in measurement of Brillouin dynamic grating localized by correlation domain technique,” In OFS2012 22nd International Conference on Optical Fiber Sensors, vol. 8421, p. 84219H, International Society for Optics and Photonics, 2012.##
[25]      Zou, Weiwen, et al, “Correlation-based distributed measurement of a dynamic grating spectrum generated in stimulated Brillouin scattering in a polarization maintaining optical fiber,” Optics letters, vol. 34, no. 7, pp. 1126-1128, 2009.##
[26]      A. Malakzadeh and M. Mansoursamaei, “New matrix solution of the phase-correlation technique in a Brillouin dynamic grating sensor,” Journal of Optical Technology, vol. 85, no. 10, pp. 644-647, 2018.##
Comesaña, D. Fernandez, K. R. Holland, and E.  Fernandez-Grande, “Spatial resolution limits for the localization of noise sources using direct sound mapping,” Journal of Sound and Vibration, vol. 375, pp. 53-62, 2016.##