دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 23، دی 1400، صفحه 1-112 (شماره پیاپی 23، دوفصلنامه پاییز و زمستان) 
طراحی یک فوتوکاتد ارتقاء‌یافته ترکیبی بر پایه نانوتوری‌های پلاسمونیکی

صفحه 27-33

جواد خلیل زاده؛ علی عرب خراسانی؛ حسین ذکی دیزجی؛ یدالله شهامت


شماره‌های پیشین نشریه