دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 23، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-112 
4. طراحی یک فوتوکاتد ارتقاء‌یافته ترکیبی بر پایه نانوتوری‌های پلاسمونیکی

صفحه 27-33

جواد خلیل زاده؛ علی عرب خراسانی؛ حسین ذکی دیزجی؛ یدالله شهامت


8. محاسبه بسامد تشدید یک پلاسمای چنبره‌ای

صفحه 63-70

گلناز خوجه؛ عباس عبدلی آرانی