دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 22، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-114 
4. تحلیل و بهینه‌سازی گیربکس‌های مغناطیسی سه سرعتِ هم‌محور

صفحه 27-34

علی مقیمی؛ محمود حسینی علی آبادی؛ حسن فشکی فراهانی


6. طراحی یک گیربکس مغناطیسی محوری جدید

صفحه 43-49

پیمان نادری؛ آرمان رمضان نژاد؛ علی اکبر مطیع بیرجندی