اندازه‌گیری همزمان پارامترهای محیطی دما و کرنش با یک توری براگ فیبری یکنواخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه فوتونیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

2 1.استادیار گروه فوتونیک، دانشگاه امام حسین (ع)،

3 دانشکده فیزیک. دانشگاه علم و صنعت ایران. تهران

چکیده

امروزه روش‌های بسیار متنوعی برای اندازه‌گیری همزمان دما و کرنش به کمک حسگرهای FBG پیشنهاد شده است که همه آن‌ها را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. روش‌هایی که از دو یا چند FBG یکنواخت یا غیریکنواخت برای اندازه‌گیری همزمان استفاده می‌کنند و روش‌هایی که تنها از یک FBG غیریکنواخت به این منظور بهره می‌برند. در این مقاله، برخلاف تمام روش‌هایی که تاکنون مطرح شده، برای اندازه‌گیری همزمان دما و کرنش تنها استفاده از یک FBG یکنواخت پیشنهاد شده است که کمترین مقدار از بازه‌ی طیفی منبع پهن‌باند را اشغال می‌کند. در این روش از یک ابزار مکانیکی به نام تیر افقی یک سر بسته (طرّه) برای تبدیل کرنش یکنواخت به کرنش غیریکنواخت در طول FBG استفاده می‌شود. به کمک این طرّه علاوه بر طول‌موج، توان پیک بازتابی از توری براگ نیز به تغییرات کرنش حساس خواهد شد درحالی که این توان بازتابی نسبت به تغییرات دما هیچ واکنشی از خود نشان نمی‌دهد. درنتیجه،کرنش اعمالی به سازه توسط تغییرات توان پیک بازتابی، و دما توسط جابجایی طول‌موج بازتابی از توری براگ تعیین می‌شوند. باتوجه به نتایج شبیه‌سازی، حساسیت این حسگر نسبت به تغییرات دما pm/℃ 21/14 و نسبت به تغییرات کرنشpm/με 68136/0 بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها


Smiley face