شناسایی خطای ناهم‌محوری در ریزالور شار محوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

خطاهای مکانیکی از شایع‌ترین خطاهای مربوط به ماشین‌های الکتریکی است. در این بین خطاهای ناهم‌محوری عمده‌ترین سهم خطاهای مکانیکی را دارند. ریزالورها به عنوان یک ماشین الکتریکی می‌توانند تحت تاثیر خطاهای ناهم‌محوری خود یا موتور الکتریکی متصل به خود قرار گیرند. وجود خطاهای ناهم‌محوری در ریزالورها که می‌تواند ناشی از چرخش ماشین در سرعت بحرانی، نصب نا درست رتور و استاتور، ایرادات تراشکاری هسته، و ساییدگی و خوردگی بیرینگ‌ها باشد، منجر به افزایش خطای تخمین موقعیت می‌شود. خطای تخمین موقعیت در نهایت باعث افزایش نوسانات گشتاور، کاهش بازده، از دست دادن کنترل ایده‌آل موتور الکتریکی، و اختلال در پروسه اتوماسیون می‌شود. لذا ارائه شاخص‌هایی برای شناسایی بروز خطای ناهم‌محوری در ریزالور می‌تواند یک راهکار پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز مشکلات منتجه از خطای ناهم‌محوری باشد. بر این اساس در این مقاله با تمرکز بر روی خطای ناهم‌محوری ناشی از کج شدگی محور معادلات توصیف‌کننده رلوکتانس فاصله‌هوایی، چگالی شار مغناطیسی، و اندوکتانس متقابل به روش تابع سیم‌پیچی اصلاح‌شده ارائه خواهد شد. با استفاده از روابط توصیف‌کننده ولتاژ خروجی، طیف هارمونیکی ولتاژ خروجی در حالت خطای استاتیکی و دینامیکی با حالت بدون خطا مقایسه خواهد شد و شاخصی برای شناسایی خطای ناهم‌محوری – استاتیکی و دینامیکی- ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Smiley face

 1. Naderi, A. Ramezannezhad and L. Vandevelde, "A Novel Linear Resolver Proposal and Its Performance Analysis Under Healthy and Asymmetry Air-Gap Fault," in IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 71, pp. 1-9, 2022, Art no. 9504109, doi: 10.1109/TIM.2022.3155747.
 2. Faryadras, F. Tootoonchian, “The Proposal of a 2-DOF Resolver for Linear Motion,” in Scientific Journal of Applied Electromagnetics, vol. 10, no. 1, pp. 81-90, March 2022, dor: 20.1001.1.26455153.1401.10.1.8.2.
 3. Ramezannezhad, P. Naderi and L. Vandevelde, "A Novel Method for Accuracy Improvement of Variable Reluctance Linear Resolvers," in IEEE Sensors Journal, vol. 22, no. 19, pp. 18409-18417, 1 Oct.1, 2022, doi: 10.1109/JSEN.2022.3199807.
 4. Lini Mathew, A. Sharma, “Various Indices for Diagnosis of Air-gap Eccentricity Fault in Induction Motor-A Review,” 3rd International Conference on Communication Systems (ICCS-2017), doi: 10.1088/1757-899X/331/1/012032.
 5. Genta, “Dynamic of Rotating Systems,” Mechanical Engineering Series, Springer, 2005.
 6. S. Rao, “Rotor Dynamics,” 3rd ed., New Age, 2004.
 7. S. Rao, “Vibratory Condition Monitoring of Machines,” CRC Press, 2000.
 8. Werner, “Mathematical analysis of rotor shaft displacements in asynchronous machines; a critical speed or just a rotation of the orbit axis?” ZAMM - Journal of Applied Mathematics and Mechanics, vol. 89, no.7, pp.514–535, 2009, doi: 10.1002/zamm.200900237.
 9. J. Yang, “Low-Noise Electrical Motors (Monographs in Electrical and Electronic Engineering),” Oxford University Press, pp. 37, 1981.
 10. Sinervo, “Effects of slotting and unipolar flux on magnetic pull in a two-pole induction motor with an extra four-pole stator winding,” Ph.D. Thesis, 2013.
 11. Masaki, K., et al. "Magnetic field analysis of a resolver with a skewed and eccentric rotor." In Sensors and Actuators A: Physical 81.1 (2000): 297-300, doi: 1016/S0924-4247(99)00179-X.
 12. Tootoonchian, F., K. Abbaszadeh, and M. Ardebili. "A new technique for analysis of static eccentricity in axial flux resolver."in Measurement Science Review1 (2012): 14-20, doi: 10.2478/v10048-012-0004-y.
 13. Ebrahimi, “Eccentricity error detection in three-phase permanent magnet synchronous motor,”Ph.D. Thesis, 2011 (In Persian).
 14. Nandi, H. A. Toliyat and X. Li, "Condition Monitoring and Fault Diagnosis of Electrical Motors—A Review," in IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 20, no. 4, pp. 719-729, Dec. 2005, doi: 10.1109/TEC.2005.847955.
 15. R. Cameron, W. T. Thomson and A. B. Dow, "Vibration and current monitoring for detecting airgap eccentricity in large induction motors," in IEE Proceedings B - Electric Power Applications, vol. 133, no. 3, pp. 155-163, May 1986, doi: 10.1049/ip-b.1986.0022.
 16. Jover Rodríguez, A. Belahcen, A. Arkkio, , A. Laiho, and J. Antonino-Daviu, “Air-gap force distribution and vibration pattern of induction motors under dynamic eccentricity,” Electrical Engineering, vol. 90, no. 3, pp. 209–218, Feb. 2008, doi: 10.1007/s00202-007-0066-2.
 17. Rosenberg, “Magnetic pull in electric machines,”in Transactions of the American Institute of Electrical Engineers, vol. XXXVII, no. 2, pp. 1425–1469, July 1918, doi: 10.1109/T-AIEE.1918.4765578.
 18. Gray and J. G. Pertsch, "Critical Review of the Bibliography on Unbalanced Magnetic Pull in Dynamo-Electric Machines," in Transactions of the American Institute of Electrical Engineers, vol. XXXVII, no. 2, pp. 1417-1424, July 1918, doi: 10.1109/T-AIEE.1918.476557.
 19. Dorrell, “Calculation of unbalanced magnetic pull in cage induction machines,” Ph.D. Thesis, University of Cambridge, UK., 1993.
 20. Lasjerdi, “Electrical and eccentricity error detection in wound rotor resolvers,” M.Sc. Thesis, 2019 (In Persian).
 21. Harlin, “Oscillation Behaviour in Asynchronous motors as a Result of Unbalances,” Ph.D thesis, 1965.
 22. R. Randell, “Performance of Electrical Machines Using a Generalised Theory and Including air-gap Flux Harmonics,” Ph.D thesis, 1965.