دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393 (533) 
3. شیفت دهنده فاز 180 درجه پهن باند با خطای فاز پایین

فواد فریدونی؛ سید عبداله میرطاهری؛ محمد علی سبط


6. آنتن موج سطحی انحناپذیر با الگوی دوجهته نامتقارن

عیسی مزرعه فرد؛ ذاکرحسین فیروزه؛ حامد خیلم نکویی