دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 17، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-59