روابط ساختاری الکترومغناطیس در چارچوب ناظر چرخان غیرمرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فیزیک، مجتمع آموزش عالی گناباد، گناباد، ایران

چکیده

در این مقاله ضمن مرور تحلیلی فرمالیزم لاندائو برای معادلات الکترودینامیکی در حضور میدان گرانشی، نشان می‌دهیم که روابط ساختاری سه بعدی الکترومغناطیس در این فرمالیزم را با دو روش هم‌ارز می‌توان بیان کرد. در ادامه روابط ساختاری برای ناظر چرخان گالیله‌ای را با هر دو روش بدست آورده و انطباق آن با نتایج قبلی را نشان می‌دهیم. همچنین روابط ساختاری الکترومغناطیس را برای ناظر چرخان غیرمرکزی ارائه می‌دهیم. با هدف رفع برخی ابهام‌ها مخصوصا در مقالات مربوط به این موضوع در حوزه مهندسی برق، نمایش‌های متفاوت از شکل سه بعدی روابط ساختاری در چارچوب ناظر چرخان گالیله‌ای با استفاده از فرمالیزم لاندائو با جزئیات کامل بیان می‌شود. همچنین ارتباط بین نمایش‌های مختلف روابط ساختاری سه بعدی توضیح داده خواهد شد. در پایان با توجه به اهمیت کاربردی و آزمایشگاهی ناظر چرخان غیرمرکزی، روابط ساختاری الکترومغناطیس را برای این ناظرخاص بدست خواهیم آورد.

کلیدواژه‌ها


Smiley face

 1. . D. Landau and E. M. Lifshitz, “The classical theory of fields,” Pergamon Press, Oxford, Ch 10, 1975.
 2. Plebanski, “Electromagnetic waves in gravitational fields,” Phys. Rev. Vol. 118, pp. 1396-1407, 1960
 3. de. Felice, “On the gravitational field acting as an optical medium,” General Relativity and Gravitation, Vol. 2, pp. 347-357, 1971
 4. Mashhoon, “Scattering of Electromagnetic Radiation from a Black hole,” Physical Review D, Vol. 7, pp. 2087-2814, 1973.
 5. Mashhoon, “Can Einstein's theory of gravitation be tested beyond the geometrical optics limit?,” Nature Vol. 250, pp. 316-317, 1974.
 6. M. Volkov, A. A. Izmest'ev and G. V. Skrotskii, “The propagation of electromagnetic wavesin a Riemannian space,” Sov. Phys. JETP, Vol. 32, pp. 686-689, 1971.
 7. Besharat, M. Miri and M. Nouri-Zonoz, “Optical Aharonov–Bohm effect due to toroidal moment inspired by general relativity,” J. Phys. Commun, Vol. 3, pp. 115019-115028, 2019.
 8. Chin. Mo, “Theory of Electrodynamics in Media in Noninertial Frames and Applications,” J. Math. Phys. Vol. 11, pp. 2589-2610, 1970.
 9. C. Scorgie, “Theory of Electrodynamics in Media in Noninertial Frames and Applications,” J. Phys. A: Math. Gen. Vol. 23, pp. 5169-5184, 1990.
 10. H. Tyler and L. A. Mysak, “Theory of Electrodynamics in Media in Noninertial Frames and Applications,” Can. J. Phys, Vol. 73, pp. 393-402, 1995.
 11. F. T. del Castillo, and J. Mercado-Perez, “Three-dimensional formulation of the Maxwell equations for stationary space–times,” J. Math. Phys, Vol. 40, pp. 2882-2890, 1999.
 12. Shiozawa, “Phenomenological and electron-theoretical study of the electrodynamics of rotating systems,” Proc. IEEE, Vol.61, pp.1694-1702, 1973.
 13. Georgiou, “The electromagnetic field in rotating coordinates,” Proc. IEEE, Vol. 76, pp. 1051-1052, 1988.
 14. Hillion, “Relativistic electromagnetism in rotating media,” Turk. J. Elec. Eng, Vol. 18, pp. 281, 2010.
 15. Van. Bladel, “Electromagnetic fields in the presence of rotating bodies,” Proc. IEEE, Vol. 64, pp.301-318, 1976.
 16. Van. Bladel, “Rotating dielectric sphere in a low-frequency field,” Proc. IEEE, Vol. 67, pp.1654-1655, 1979.
 17. Van. Bladel, “Relativity and Engineering,” Berlin: Springer, Ch 9, 1984.
 18. Van. Bladel, “Electromagnetic Fields,” John Wiley and Sons, Second Edition, Ch 17, 2007.
 19. C. Hauck, and B. Mashhoon, “Electromagnetic waves in a rotating frame of reference,” Ann. Phys. Vol. 12, pp. 275-288, 2003.
 20. V. Skrotskii, Dokl. Akad. Nauk. SSSR, Vol. 114, pp. 73-76, 1957.
 21. F. R. Ellis, R. Maartens and M. A. H. Maccallum, “Relativistic Cosmology,” Cambridge University Press, 2012.
 22. Ramezani-Aval, “The relation between different definitions of electromagnetic field tensor and Maxwell’s equations in stationary spacetimes,” Indian. J. Phys, Vol. 39, 2022.
 23. Nouri-Zonoz, H. Ramezani-Aval and R. Gharechahi, “On Franklin’s relativistic rotational transformation and its modification,” Eur. Phys. J. C Vol. 74, 3098, 2014.
 24. Nouri-Zonoz and H. Ramezani-Aval, “Fermi coordinates and modified Franklin transformation: a comparative study on rotational phenomena ,” Eur. Phys. J. C, Vol. 74, 3128, 2014.