دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، آبان 1392 (425) 
اثر ناهمسانگردی رسانندگی در پاسخ روش MTEM در حوزه فرکانس

شراره ژیان؛ میرستار مشینچی اصل2؛ حسین ملهم؛ حسین ملهم