دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393 (597) 
2. طراحی و ساخت آنتن کاسگرین با بهره dB 37 در طیف موج میلیمتری

صفحه 11-20

سمانه ابراهیمی؛ سید حسین محسنی ارمکی؛ علیرضا عرفانیان؛ علیرضا عرفانیان