دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1394 (668) 
5. آنتن فرستنده‌ی لورن چهار دکله به صورت تک قطبی با بار بالایی مربعی

صفحه 33-39

مهدی فرتوک زاده؛ سید حسین محسنی ارمکی؛ سید محمد جواد رضوی؛ احیائ یاوری؛ جلیل راشد محصل