دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، بهمن 1394 (778) 

مقاله پژوهشی

محاسبه توان قوس در کوره های قوس الکتریکی DC

صفحه 19-28

آرش دهستانی کلاگر؛ محمدرضا علیزاده پهلوانی؛ حمید ابراهیمی